ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก Ari Club

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญาสมาชิก Ari Club ระหว่าง บริษัท บูทรูม จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก Ari Club ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อลูกค้าสามารถสะสมยอดซื้อและ Ari Point ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติกและ/หรือบัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านร้านค้าหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคตที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับรางวัลตามที่บริษัทกำหนด

กรุณาศึกษาและอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างโดยละเอียด เพื่อให้ท่านรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบัตร Ari Club อย่างถูกต้องและครบถ้วน เมื่อลูกค้ากด "ยืนยัน" เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว

บริษัทอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ภายหลัง และในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

บริษัทจะแจ้งลูกค้าให้ทราบผ่านแอปพลิเคชัน Ari Club รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

 

1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล รูปถ่าย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) เป็นต้น
1.2 “บริษัท” หมายถึง บริษัท บูทรูม จำกัด หรือ บริษัทในเครือ หรือ เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

1.3 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แอปพลิเคชัน Ari Club หรือ www.arifootballstore.com หรือ www.arirunningstore.com

1.4 “บัตร Ari Club” หมายถึง บัตรสมาชิกทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติกและ/หรือบัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทสมาชิกที่ออกโดยบริษัท ซึ่งบัตรนี้สามารถใช้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้า/บริการที่ร้านอาริทุกสาขา สามารถรับสิทธ์ส่วนลดและคะแนนสะสม (Ari Point) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

1.5 “ลูกค้า” หมายความว่า ผู้สมัคร หรือ สมาชิกบัตร หรือ ผู้ใช้บริการ แล้วแต่กรณี

1.5.1 “ผู้สมัคร" หมายถึง ผู้ยื่นคำขอสมัครบัตร Ari Club

1.5.2 “สมาชิกบัตร" หมายถึง สมาชิกผู้ถือบัตร Ari Club ที่ได้ลงทะเบียนการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว

1.5.3 “ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตร แต่เข้าใช้บริการร้านค้า หรือ www.arifootballstore.com หรือ www.arirunningstore.com

1.6 “รหัสประจำตัว” หมายถึง สิ่งที่สมาชิกบัตร หรือ ผู้ใช้บริการ ครอบครองเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและ/หรือสร้างนิติสัมพันธ์ในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มภายใต้ข้อตกลงนี้ เช่น อักษร อักขระ ตัวเลข ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา รวมไปถึงสัญลักษณ์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้มอบให้แก่ผู้ใช้บริการหรือที่ผู้ใช้บริการได้กำหนดขึ้นตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนดไว้ เช่น รหัสผ่าน (Password) เป็นต้น

1.7 “คะแนนสะสม Ari Point” หมายถึง คะแนนสะสมที่ได้จากการซื้อสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

1.8 “รางวัล” หมายถึง สิ่งของ ส่วนลด โปรโมชั่นพิเศษ หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมอบให้สมาชิกบัตร หรือ ผู้ใช้งานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้น

1.9 “ร้านค้า” หมายถึง ร้าน Ari Football, ร้าน Ari Running, หรือ ร้าน Ari Barbers

 

  1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club Club

บริษัทจัดทำแอปพลิเคชัน Ari Club Club ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงเพิ่มช่องทางให้บริการแก่สมาชิกบัตร เช่น ยื่นคำประสงค์สมัครบัตร Ari Club การเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบัตร เช็คยอดซื้อสะสม เช็คประเภทหรือระดับสมาชิก เช็คคะแนนสะสม Ari Point วันหมดอายุคะแนนสะสม Ari Point การใช้สิทธิในการรับหรือแลกใช้คะแนนสะสม Ari Point การขอรับรางวัลและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ การเช็คสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับแล้ว การค้นหาที่ตั้งร้านค้า/ช่องทางการซื้อขาย การรับข้อความแจ้งเตือนรายการส่งเสริมการขาย/ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในภายหลัง เท่านั้น

2.1 บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิในแอปพลิเคชัน Ari Club ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว

2.2 ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทระบุไว้เท่านั้น ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ App Store สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการติดตั้งหรือใช้บริการแพลตฟอร์มเป็นความสมัครใจของลูกค้าทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เป็นผลมาจากการติดตั้งหรือใช้บริการแพลตฟอร์มลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า

2.3 บริษัทไม่ให้คำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Ari Club และรวมไปถึงการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกบัตรและผู้ใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้ระบบที่บริหารและจัดการโดยบุคคลอื่น

2.4 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่บริษัททุกช่องทางการสมัครบัตร Ari Club เป็นข้อมูลของลูกค้าและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

2.5 ลูกค้าต้องเก็บรักษาเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน Ari Club และ รหัสผ่าน (Password) เป็นความลับเฉพาะตัวของลูกค้าเท่านั้น และไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้ล็อคอินผ่านบัญชีของลูกค้า ลูกค้ายอมรับว่าหากมีการทํารายการใดๆ โดยใช้บัญชีของลูกค้า ที่ใช้ลงทะเบียนสมาชิก Ari Club และ รหัสผ่าน (Password) ของท่านให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยลูกค้าเองทุกประการ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใดๆ ภายใต้บัญชีของบัญชีของลูกค้าดังกล่าว

2.6 ลูกค้ายอมรับและตกลงว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน Ari Club มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันลูกค้าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ทั้งนี้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะทำได้เพียงบางธุรกรรมที่บริษัทกำหนดเท่านั้น 

2.7 กรณีที่ลูกค้ามีการตั้งค่ารหัสประจำตัว (PIN) สแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า หรือ สแกนดวงตา เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Ari Club ในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงและยอมรับผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ลูกค้าต้องเก็บรักษาเลขรหัสส่วนตัว (PIN) สแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า หรือ สแกนดวงตา และไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้ รวมถึงลูกค้าต้องผูกพันในธุรกรรมหรือ รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เลขรหัสส่วนตัว (PIN) สแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า หรือ สแกนดวงตา แต่เพียงผู้เดียว

2.8 ห้ามลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือ กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ ละเมิดสิทธิของผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.9 ห้ามลูกค้าดำเนินการในลักษณะใดๆ ที่ขัดขวางต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club ของลูกค้ารายอื่น หรือกระทำการใดๆ เพื่อพยายามและ/หรือเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มีไว้สำหรับลูกค้า การเข้าถึงเครื่อง Server หรือบัญชีใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท การแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น ดำเนินการใดที่กระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งาน ทั้งนี้รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะหรือก่อให้เกิดการรบกวนการทำงานโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล หรือเป็นเหตุทำให้ระบบฐานข้อมูลเกิดข้อขัดข้องและ/หรือเสียหายได้

2.10 ลูกค้าตกลงไม่เผยแพร่ข้อความหรือรูปภาพที่จะทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย หรือเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งออกโดยความยินยอมของบริษัท

2.11 การใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club ทุกครั้ง บริษัทถือว่าลูกค้าได้ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทระบุไว้ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นภายหลัง

2.12 บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการระงับหรือยกเลิกความเป็นสมาชิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าลูกค้าใช้งานผิดวัตถุประสงค์การและขอบเขตการใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club หรือ ผิดวัตถุประสงค์การใช้งานบัตร Ari Club

 

  1. การสมัครบัตร Ari Club

ผู้สมัครสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางดังนี้

3.1 ทางร้าน Ari Football และ Ari Running ทุกสาขา

3.2 ทางแอปพลิเคชัน Ari Club

 

  1. ประเภทสมาชิกบัตร

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครบัตร Ari Club ตามประเภทสมาชิกและปฏิบัติตามบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนี้

4.1 เว้นค่าธรรมเนียมในการออกบัตร

สมาชิกบัตร Rookie ไม่มีสิทธิรับส่วนลดบัตร Ari Club ได้ แต่สามารถรับคะแนนสะสม Ari Point และมีสิทธิแลกใช้คะแนนสะสม Ari Point รับรางวัลได้ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

 

4.2 มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร หรือ เข้าเงื่อนไขของร้านค้า

สมาชิกบัตรมีสิทธิรับส่วนลดสินค้าที่บริษัทมอบให้ รับคะแนนสะสม Ari Point และมีสิทธิแลกใช้คะแนนสะสม Ari Point รับรางวัลได้ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น สมาชิกบัตรแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (ระบบฐานข้อมูลคำนวนจากยอดซื้อสะสมในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่ผ่านมาและยอดซื้อในปีปัจจุบัน)

4.2.1 Legend             มียอดซื้อสะสม มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป

4.2.2 Elite                   มียอดซื้อสะสม มากกว่า 120,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

4.2.3 Professional      มียอดซื้อสะสม มากกว่า 40,000 บาท แต่ไม่เกิน 120,000 บาท

4.2.4 Amateur            มียอดซื้อสะสม ตั้งแต่ 0 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

 

  1. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การเก็บรวบรวม

สมาชิกบัตรตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการสมัครเป็นสมาชิกบัตรหรือการใช้บริการแพลตฟอร์ม เพื่อปรับปรุง พัฒนาด้านบริการลูกค้าหรือจัดทำรายการส่งเสริมการขายได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการแก่สมาชิกบัตร

5.1.1 ข้อมูลที่สมาชิกบัตรให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล รูปถ่าย รหัสผ่าน (Password) รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น การตอบคำถาม ข้อความติชมต่างๆ ของสมาชิกบัตรด้วย

5.1.2 ข้อมูลการใช้บริการร้านค้าหรือแพลตฟอร์มของสมาชิกบัตร ได้แก่ ประวัติการซื้อสินค้าหรือบริการ ประเภทสมาชิก ยอดซื้อสะสม ยอดคะแนนสะสม สิทธิ์ที่สมาชิกบัตรได้รับ สิทธิ์ที่สมาชิกบัตรแลกใช้ ประวัติการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ประวัติการค้นหาสินค้าหรือบริการ ระยะเวลาเยื่ยมชมแพลตฟอร์ม หรือข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ ที่อาจเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Domain) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เป็นต้น

ทั้งนี้ หากสมาชิกบัตรไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในการไม่ได้รับการให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งลูกค้าอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส

 

5.2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าตกลงและยอมรับให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดของลูกค้าที่ได้ให้ไว้ หรือมีอยู่กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

5.2.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกับบริษัทกับลูกค้าในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกบัตร Ari Club และใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งร้านค้าและแพลตฟอร์ม การประมวลผลข้อมูลการใช้บัตร Ari Club ยอดซื้อสะสม การรับคะแนนสะสม การแลกคะแนนสะสม Ari Point การปรับระดับสมาชิก ประวัติการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ประวัติการใช้คะแนนสะสม Ari Point เป็นต้น

5.2.2 การแจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ การจัดหรือทำกิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย การนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆ การประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงสินค้าหรือบริการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการติดตามผลการให้บริการ ตอบรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ให้กับลูกค้า เป็นต้น

5.2.3 ข้อมูลการใช้งานออนไลน์ ที่อาจเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Domain) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) หรือ Website ที่นำลูกค้ามายังแพลตฟอร์ม

5.2.4 การตรวจสอบการกระทำที่ทุจริต หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย

5.2.5 การบริหารจัดการกิจการของบริษัท อาจมีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลกับผู้ดูแลข้อมูลภายในบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกใดๆ เนื่องจากบริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าหรือช่วยให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมและ/หรือใช้บริการที่ลูกค้าประสงค์ได้ เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ (cloud) ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ ที่รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนดเป็นต้น

โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกบัตร ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้ รวมไปถึงบุคคลภายนอกดังกล่าวมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับบริษัทเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

 

5.3 ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าตกลงให้ความยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิกบัตร และจะทำลายหรือลบข้อมูลภายในกำหนดระยะเวลา 5 (ห้า) ปี  นับแต่วันที่ลูกค้าแจ้งขอยกเลิกการเป็นสมาชิก Ari Club และระบบฐานข้อมูลได้ยุติสถานะสมาชิกบัตรอย่างสมบูรณ์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้ไม่สามารถทำลายหรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อบริษัท ผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

 

5.4 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทให้ความสำคัญแก่สิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน โดยลูกค้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

ลูกค้ามีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ มีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา มีสิทธิขอทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ลูกค้าแจ้งขอยกเลิกการเป็นสมาชิก Ari Club หรือบริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทจะขอให้ลูกค้าพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ หรือก่อนเริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club

 

5.5 ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัครและ/หรือสมาชิกบัตรรับทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทำให้ลูกค้าอาจจะไม่สามารถสมัครสมาชิกบัตร Ari Club ได้ รวมไปถึงจะไม่ได้รับและใช้รางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกบัตรพึงจะได้ตามประเภทหรือระดับสมาชิก แต่ยังคงสามารถซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ในร้านค้าและเว็บไซต์ตามปกติ

 

  1. การรับสมัครบัตร Ari Club คุณสมบัติ หน้าที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลูกค้ามีความประสงค์ยื่นคำขอสมัครบัตร Ari Club ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติกและ/หรือบัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทสมาชิก ผู้สมัครได้อ่าน ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนรายละเอียดดังนี้

6.1 ลูกค้าตกลงและยอมรับให้บริษัทดำเนินผ่านระบบและแพลตฟอร์ม และรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกบัตรอย่างสมบูรณ์ โดยลูกค้าตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครบัตร Ari Club ณ ขณะยื่นคำขอสมัคร และ/หรือที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหน้า

6.2 ลูกค้ายืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้แก่บริษัททุกช่องทางการสมัคร เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องครบถ้วน โดยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมลส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้สมัครมีความประสงค์ยื่นคำขอสมัครบัตร Ari Club ด้วยตนเองมิใช่ผู้อื่นกระทำแทน

6.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ทางบริษัทมอบให้แก่สมาชิกบัตรแต่ละท่านอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับสมาชิก ประวัติการซื้อสินค้าหรือบริการทั้งผ่านทางร้านค้าและแพลตฟอร์ม และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

6.4 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการต้องแสดงบัตร หรือแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท พื่อสะสมยอดซื้อ ซึ่งคะแนนสะสม Ari Point ที่ได้รับจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปรับเพิ่มคะแนนสะสม Ari Point ให้ในกรณีที่ลูกค้าแสดงบัตร หรือแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์ก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ

6.5 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคะแนนสะสม Ari Point ที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้คะแนนสะสม Ari Point กำหนดให้มีอายุใช้งาน 2 (สอง) ปีปฏิทินนับจากปีที่ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยระบบจะตัดคะแนนสะสม Ari Point ในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 นาฬิกา ของปีที่ครบกำหนดอายุ

6.6 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าจะต้องแสดงบัตร Ari Club ทุกครั้งก่อนใช้คะแนนสะสม Ari Point เพื่อใช้สิทธิ์แลกรับของรางวัล ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์ภายหลังกดรับหรือแลกใช้สิทธิ์แล้วทุกกรณี

6.7 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับยอดซื้อสะสมหรือคะแนนสะสม Ari Point ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้ง โดยการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

6.8 กรณีคืนสินค้าและ/หรือบริการ ลูกค้าต้องคืนคะแนนสะสม Ari Point ที่ได้รับ รวมทั้งของรางวัลที่แลกรับจากการแลกใช้คะแนนสะสม Ari Point ไปก่อนหน้านั้นแก่บริษัท หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของรางวัลแทน

6.9 ลูกค้าตกลงและยอมรับ หากลูกค้าแลกใช้คะแนนสะสม Ari Point เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใดๆจากร้านค้าแล้วมีการคืนสินค้าบางรายการหรือทุกรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม Ari Point ในครั้งนั้นคืน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

6.10 การสมัครสมาชิก มี 2 ประเภท คือ 1)เว้นค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 2)มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรตามที่บริษัทกำหนด

6.11 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าบัตร Ari Club ทุกประเภทไม่มีกำหนดอายุใช้งาน ยกเว้นสมาชิกบัตรประเภทไม่มีค่าธรรมเนียมบัตร กรณีสมาชิกบัตรไม่มีประวัติการใช้งานแอปพลิเคชัน Ari Club ซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ เป็นเวลามากกว่า 1 (หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ยื่นคำขอและเป็นสมาชิกบัตรอย่างสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกบัตรได้

6.12 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่ามีสิทธิเป็นสมาชิกบัตรได้เพียง 1 (หนึ่ง) บัญชีรายชื่อเท่านั้น หากภายหลังพบว่าลูกค้ามีสมาชิกบัตรมากกว่า 1 (หนึ่ง)บัญชีรายชื่อ บริษัทสามารถปฏิเสธหรือยกเลิกประเภทหรือระดับบัตร Ari Club ที่ต่ำกว่าทันทีที่ตรวจพบ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การโยกย้าย โอน ยอดซื้อสะสม คะแนนสะสม Ari Point และการแลกใช้คะแนนสะสม Ari Point ใดๆ ทั้งสิ้น

6.13 บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบกรณีบัตรถูกขโมย สูญหาย ชำรุดทุกกรณี ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิดำเนินการสมัครบัตร Ari Club และรับรหัสสมาชิกใหม่ โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่และแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน บริษัทจะทำการโอนสิทธิประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของบริษัทเข้าบัตรใหม่ให้แก่สมาชิกบัตรและยกเลิกบัตร Ari Club และรหัสสมาชิกเก่าทันทีที่มีการเปิดบัตรใหม่ทดแทน

 

     7.การยกเลิก

7.1 บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากตรวจพบว่าลูกค้ามีเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครบัตร Ari Club ไม่ถูกต้องที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหายใดๆ การใช้งานบัตร Ari Club ที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์กับที่บริษัทแจ้งไว้ มีการกระทำที่ส่อไปในทางที่ผิดกฏหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดกฏหมาย กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทจะยกเลิกคะแนนสะสม Ari Point และ/หรือของรางวัลทั้งหมดที่บริษัทมอบสิทธิให้โดยอัตโนมัติและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ลูกค้า

7.2 ลูกค้าสามารถแจ้งขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมความเป็นสมาชิกบัตร การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การรับข่าวสาร การรับแจ้งเตือนข่าวสาร โปรดติดต่อบริษัทมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่แอปพลิเคชัน Ari Club หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-7171 ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 16.30 น.

Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.